Οργάνωση

Η οργάνωση της ALPHABET αποτυπώνεται στο Σύστημα Διαχείρισης που εφαρμόζουμε, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17100 2015 Υπηρεσίες Μετάφρασης – Απαιτήσεις για Υπηρεσίες Μετάφρασης.

Για την υποστήριξη της οργάνωσης αυτής, αλλά και με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της υποδομής μας και την ελαχιστοποίηση των συμβάντων που προκαλούν καθυστερήσεις στην εργασία μας, έχουμε υλοποιήσει ένα σύστημα πληροφορικής με όλες τις προδιαγραφές που καλύπτουν τις ανάγκες μιας σύγχρονης μεταφραστικής εταιρείας και τις απαιτήσεις που αυτή καλείται να ικανοποιήσει για την υλοποίηση σύνθετων μεταφραστικών έργων.

Για τη διαχείριση των εργασιών μας έχουμε εγκαταστήσει ειδικό λογισμικό, με το οποίο παρακολουθούμε λεπτομερώς το κάθε έργο, τον χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό του, το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται σε αυτό και τις επιμέρους ανάγκες του πελάτη.

Για την υλοποίηση των μεταφραστικών μας εργασιών, χρησιμοποιούμε τα γνωστότερα εργαλεία μεταφραστικής μνήμης και διαχείρισης ορολογίας, στα οποία έχουμε φροντίσει να εκπαιδεύσουμε άριστα τους μεταφραστές μας. Tαυτόχρονα, έχουμε επενδύσει σημαντικά κεφάλαια για τη σύνδεση της ALPHABET με συστήματα διαχείρισης ροής και εκτέλεσης μεταφραστικών έργων που διαθέτουν σημαντικοί μας πελάτες στο εξωτερικό.

Επικοινωνήστε
μαζί μας