Έργα

Τα έργα μας

Από το 1996 έως σήμερα, με την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σημαντικών φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων από διάφορους κλάδους. 

Με έμφαση στην εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών, είμαστε σήμερα σε θέση ως ALPHABET να υπερηφανευόμαστε για την επιτυχή ολοκλήρωση σημαντικών έργων σε πλήθος τομέων, από την αυτοκινητοβιομηχανία και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέχρι τις εκδόσεις και την εικονική επικοινωνία. 

Δείτε παρακάτω ορισμένες ενδεικτικές υλοποιήσεις έργων με τη σφραγίδα ποιότητας και επιτυχίας της ALPHABET:

Παγκόσμιος Πάροχος Γλωσσικών Υπηρεσιών (LSP)

Γλώσσες εργασίας:

Αγγλικά προς Ελληνικά

Αντικείμενο:

Εκπαιδευτικό υλικό

Περιγραφή έργου:

Μετάφραση σειράς διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μεγάλο φάσμα θεμάτων (διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, χρηματοοικονομικά, διαφορετικότητα, ηγεσία, παραγωγικότητα, αντιμονοπωλιακοί κανονισμοί, AML, κ.α.). Πρόκειται για έργο με ιδιαίτερες απαιτήσεις αναφορικά με την προσαρμογή των περιγραφόμενων καταστάσεων στην ελληνική πραγματικότητα.

Όγκος έργου:

Περίπου 450.000 λέξεις (μέχρι σήμερα)

Αυτοκινητοβιομηχανία

Γλώσσες εργασίας:

Γερμανικά / Αγγλικά προς Ελληνικά

Αντικείμενο:

Τεχνική βιβλιογραφία

Περιγραφή έργου:

Μετάφραση εγχειριδίων συνεργείου. Πρόκειται για έργο που έχει ανατεθεί και υλοποιείται αδιαλείπτως την τελευταία 14ετία. Συνίσταται στη μετάφραση της βιβλιογραφίας μηχανικών αυτοκινήτων, η οποία περιλαμβάνει άκρως εξειδικευμένη ορολογία και απαιτεί εξαιρετική ακρίβεια, σαφήνεια και συνέπεια.

Όγκος έργου:

Περίπου 15.000.000 λέξεις (μέχρι σήμερα).

Αυτοκινητοβιομηχανία

Γλώσσες εργασίας:

Γερμανικά / Αγγλικά προς Ελληνικά

Αντικείμενο:

Εκπαίδευση / Κείμενα μάρκετινγκ

Περιγραφή έργου:

Μετάφραση εκπαιδευτικού υλικού, τόσο εκπαιδευτών όσο και εκπαιδευομένων. Πρόκειται για διάφορα επιμέρους έργα, τα οποία έχουν εκπονηθεί με διάφορα θέματα, όπως: Νέα οχήματα, Νέα συστήματα, Νέες διαδικασίες, Μέθοδοι προώθησης και πώλησης, κ.λπ. Ιδιαιτερότητες αυτών των έργων είναι η αμεσότητα του λόγου, αλλά και η ορθότητα και παραστατικότητα της γλώσσας, ώστε να επιτυγχάνεται η μετάδοση της γνώσης.

Όγκος έργου:

Περίπου 1.200.000 λέξεις (μέχρι σήμερα).

Κατ' ανάθεση Οργανισμός Έρευνας (CRO)

Γλώσσες εργασίας:

Αγγλικά / Ελληνικά

Αντικείμενο:

Κλινικές μελέτες, εκθέσεις ελέγχου

Περιγραφή έργου:

Μετάφραση κλινικών δοκιμών φαρμακευτικών εταιρειών και ερευνητικών ιδρυμάτων σχετικά με νέα φαρμακευτικά σκευάσματα, δραστικές ουσίες και ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Πρόκειται για έργα που ανατίθενται σε τακτά διαστήματα και είναι εξαιρετικά απαιτητικά ως προς την ορολογία, την συνέπεια και τον έλεγχό τους. Προϋποθέτουν μελέτη, διαρκή ενημέρωση και μακρά εμπειρία.

Όγκος έργου:

περίπου 450.000 λέξεις (μέχρι σήμερα).

Ελληνικός τραπεζικός όμιλος

Γλώσσες εργασίας:

Ελληνικά / Αγγλικά προς Αγγλικά / Ελληνικά

Αντικείμενο:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Περιγραφή έργου:

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επιλογή μεταφραστών που θα στελέχωναν το σχετικό τμήμα του ομίλου. Το έργο περιελάμβανε τη σύνταξη και δημοσίευση σχετικής αγγελίας, την προεπιλογή μεταφραστών με εξέταση βιογραφικών σημειωμάτων και προφορική συνέντευξη, τη διενέργεια γραπτής εξέτασης σε ειδικό εξεταστικό κέντρο, τη βαθμολόγηση των υποψηφίων και την υποβολή σχετικής έκθεσης αξιολόγησης στον πελάτη.

Όγκος έργου:

---

Ελληνικός τραπεζικός όμιλος

Γλώσσες εργασίας:

Ελληνικά προς Αγγλικά

Αντικείμενο:

Ετήσιοι απολογισμοί, οικονομικές καταστάσεις, Εκθέσεις Κοινωνικής Ευθύνης, εσωτερικά έγγραφα, πρακτικά συσκέψεων Δ.Σ.

Περιγραφή έργου:

Μετάφραση των κειμένων που περιλαμβάνονται στα παραπάνω έντυπα σε ετήσια βάση τα τελευταία έξι έτη. Πρόκειται για μεταφράσεις που απαιτούν εξαιρετική γνώση της χρηματοοικονομικής ορολογίας.

Όγκος έργου:

Περίπου 850.000 λέξεις (μέχρι σήμερα)

Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV)

Γλώσσες εργασίας:

Αγγλικά προς Ελληνικά

Αντικείμενο:

Μετάφραση καταστατικών, ενημερωτικών δελτίων, απλοποιημένων ενημερωτικών δελτίων και οικονομικών καταστάσεων.

Περιγραφή έργου:

Μετάφραση των παραπάνω κειμένων που υποβάλλονται στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αδειοδότηση των επενδυτικών προϊόντων της εταιρείας και τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά. Η υποβολή των κειμένων αυτών πραγματοποιείται ανά τρίμηνο, και η έγκαιρη ολοκλήρωση των μεταφράσεων αποτελεί κρίσιμης σημασίας παράμετρο για την εμπορική προώθηση των προϊόντων.

Όγκος έργου:

περίπου 1.250.000 λέξεις (μέχρι σήμερα).

Φαρμακευτική εταιρεία

Γλώσσες εργασίας:

Αγγλικά/Γερμανικά/Ελληνικά

Αντικείμενο:

Μετάφραση κειμένων διαδικασιών, επιστημονικού, προωθητικού και εκπαιδευτικού υλικού.

Περιγραφή έργου:

Μετάφραση όλων των εταιρικών διαδικασιών και πολιτικών που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας. Σε απόλυτη συνεργασία με τον πελάτη για την τήρηση της ορολογίας και ονοματολογίας που χρησιμοποιεί, ώστε να είναι αμέσως εφαρμόσιμες και με αντίστοιχο εξελληνισμό με βάση τους ελληνικούς νόμους και κανονισμούς. Επίσης, μετάφραση ερευνητικής και επιστημονικής τεκμηρίωσης φαρμακευτικών σκευασμάτων, καθώς και δημιουργική απόδοση διαφημιστικών και προωθητικών κειμένων με πιστή τήρηση των απαιτήσεων.

Όγκος έργου:

Περίπου 650.000 λέξεις (μέχρι σήμερα).

Εκδοτικός οίκος

Γλώσσες εργασίας:

Αγγλικά προς Ελληνικά

Αντικείμενο:

Ιατρικά κείμενα

Περιγραφή έργου:

Μετάφραση κειμένων για την ετήσια έκδοση επιστημονικού περιοδικού δερματολογίας. Οι μεταφράσεις περιλαμβάνουν άρθρα που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ιατρικά περιοδικά. Για την εκπόνηση του έργου ετησίως, πέραν της πλούσιας βάσης δεδομένων της εταιρείας, αξιοποιείται και η υποστήριξη εξωτερικού συμβούλου ορολογίας (δερματολόγου), ώστε να εξασφαλίζεται η επιστημονική ορθότητα των κειμένων.

Όγκος έργου:

Περίπου 200.000 λέξεις (μέχρι σήμερα).

Παγκόσμιος Πάροχος Γλωσσικών Υπηρεσιών (LSP)

Γλώσσες εργασίας:

Αγγλικά προς Ελληνικά

Αντικείμενο:

Τεχνική βιβλιογραφία

Περιγραφή έργου:

Μετάφραση τεχνικών καταλόγων και προδιαγραφών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών μεγάλης εταιρείας παραγωγής εξαρτημάτων ποδηλάτων. Το έργο είχε ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις ως προς την ορθή απόδοση της ορολογίας.

Όγκος έργου:

Περίπου 350.000 λέξεις

Όμιλος καλλυντικών

Γλώσσες εργασίας:

Αγγλικά/Γαλλικά προς Ελληνικά

Αντικείμενο:

Μάρκετινγκ, επικοινωνία, εκπαίδευση

Περιγραφή έργου:

Μετάφραση κειμένων μάρκετινγκ, εκπαιδεύσεων, κειμένων για τους ιστοτόπους των επιμέρους μαρκών, κειμένων του Ομίλου (π.χ. πρωτοβουλίες για τη βιωσιμότητα των συστατικών και το περιβάλλον), υποτιτλισμός βίντεο.

Όγκος έργου:

Περίπου 12.800.000 λέξεις (μέχρι σήμερα)

Τσιμεντοβιομηχανία

Γλώσσες εργασίας:

Αγγλικά, Ελληνικά

Αντικείμενο:

Εταιρικά έγγραφα

Περιγραφή έργου:

Μετάφραση εταιρικών κειμένων πάσης φύσης που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα λειτουργίας ενός μεγάλου πολυεθνικού Ομίλου στον κλάδο του τσιμέντου, ενδεικτικά εκπαιδευτικό υλικό, πολιτικές, χρηματοοικονομικά έγγραφα, περιβαλλοντικές μελέτες, ΑΕΠΟ, ετήσιες εκθέσεις, κ.ά.

Όγκος έργου:

Περίπου 11.500.000 λέξεις (μέχρι σήμερα)

Επικοινωνήστε
μαζί μας